ΠΕ3: Προσομοιώσεις σεναρίων: ανθρωπογενείς επιπτώσεις

Διάρκεια: 6 μήνες (M19 - M24)
Υπεύθυνος: Δρ. Στυλιανός Σωμαράκης
Συμμετέχουν: Γκανασός, Τριανταφύλλου, Σωμάρακης, Τσιάρας

Περίληψη

Το περιλαμβάνει την σύλληψη και προσομοίωση σεναρίων ανθρωπογενών επιπτώσεων. Αφού αναπτυχθεί και δοκιμαστεί, το βιοφυσικό μοντέλο  θα χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά προσομοιώσεων σεναρίων με στόχο τον εντοπισμό κλιματολογικών και ανθρώπινων παραγόντων διακύμανσης του πληθυσμού και εναλλαγών σαρδέλας / γαύρου. Θα εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ο ευτροφισμός, καθώς και πρότυπα εκμετάλλευσης της αλιείας. Θα δοκιμαστούν εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης για την πελαγική αλιεία στο Αιγαίο (π.χ. κλειστές εποχές, κλειστές περιοχές και διαφορετικά επίπεδα συνολικών επιτρπόμενων εκφορτώσεων) για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων.

Στόχοι

Ο στόχος του ΠΕ3 είναι να εκτιμηθεί η επίδραση των αλλαγών συγκεκριμένων κλιματικών παραγόντων και άλλων ανθρωπογενών πιέσεων στο πελαγικό οικοσύστημα και στους πληθυσμούς των μικρών πελαγικών ψαριών μέσω μιας σειράς προσομοιώσεων. Οι πληθυσμοί των μικρών πελαγικών ψαριών συνδέονται στενά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (αφθονία φυτο / ζωοπλαγκτόν, θερμοκρασία, κυκλοφορία των ωκεανών) και εκμετάλλευση της αλιείας. Η διακύμανση της πρωτογενούς παραγωγής στο Αιγαίο εξαρτάται κυρίως από τις εισροές θρεπτικών (ποτάμια, νερό της Μαύρης Θάλασσας) και τη συγκέντρωση θρεπτικών μέσω κάθετης ανάμιξης. Ο αντίκτυπος των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών (π.χ. αύξηση της θερμοκρασίας, μείωση της παραγωγής ποταμών) στην παραγωγικότητα και στη συνέχεια στα μικρά πελαγικά ψάρια θα διερευνηθεί με προσομοιώσεις σεναρίων που υιοθετούν μελλοντικές κλιματικές συνθήκες (π.χ. IPCC-A1B). Θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις εναλλακτικών επιλογών εκμετάλλευσης και διαχείρισης της πελαγικής αλιείας στην Ελλάδα προκειμένου να αξιολογηθούν οι προβλεπόμενες επιπτώσεις στους πληθυσμούς ψαριών και ζωοπλαγκτού.

Περιγραφή 

 

Υποέργο 3.1 Κλιματικά σενάρια (Μήνας 19-24)

  1. Σενάρια μεταβαλλόμενων ωκεάνιων συνθηκών. Το βιοφυσικό μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση σεναρίων, υιοθετώντας τις παρούσες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες (σενάριο IPCC-A1B) για τις περιόδους 1980-2000 και 2080-2100. Η κλιματική ατμοσφαιρική πίεση παρέχεται από το SINTEX-G (INGV-SXG, Gualdi et al., 2007), μοντέλο προσομείωσης παγκόσμιας γενικής κυκλοφορίας ατμόσφαιρας-ωκεανού από το πρόγραμμα ENSEMBLES της ΕΕ. Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν προκειμένου να αναγνωριστούν οι αλλαγές των πληθυσμών γαύρου και σαρδέλας και των ενδιαιτημάτων τους.
  2. Σενάρια αλλαγής εισροών θρεπτικών από ποτάμια. Το μοντέλο θα εκτελέσει τρεις προσομοιώσεις σεναρίων, υιοθετώντας διαφορετικές εισροές θρεπτικών με βάση τρία κοινωνικοοικονομικά σενάρια (Business as usual, Policy target, Deep Blue, Ludwig et al., 2010) για την περίοδο 2030. Αυτά τα σενάρια έχουν θιοθετηθεί απο το μεσογειακό πρόγραμμα SESAME. Θα διερευνηθεί ο αντίκτυπος της αλλαγής των εισροών θρεπτικών στην παραγωγικότητα του Αιγαίου και στους πληθυσμούς των μικρών πελαγικών ψαριών.
  3. Σενάρια αλλαγής εισροών νερού / θρεπτικών στη Μαύρη Θάλασσα. Τα αποτελέσματα του μοντέλου θα αξιολογηθούν μετά την υιοθέτηση διαφορετικών επιπέδων εισροής νερού, διαλυμένων ανόργανων θρεπτικών και οργανικής ύλης από τη Μαύρη Θάλασσα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν οι επιδράσεις στα πρότυπα οριζοντιας μεταφοράς των αυγών και των νυμφών, δεδομένου ότι το νερό της Μαύρης Θάλασσας επηρεάζει την κυκλοφορία του Αιγαίου Πελάγους.

 

Υποέργο 3.2 Σενάρια διαχείρισης της αλιείας (Μήνας 21-24)

Το μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει:

  • τις επιπτώσεις των διαφόρων επιλογών για χρονικό και χωρικό κλείσιμο (κλειστές περιόδους, κλειστές περιοχές), καθώς και κανονισμούς για τον αλιευτικό στόλο σχετικά με την κατανομή του πληθυσμού, τη διάρθρωση μεγέθους, τη γονιμότητα και τα πρότυπα μεταφορών σε πρώιμα στάδια.
  • θα αξιολογηθεί η επίδραση της εφαρμογής των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC), μια επιλογή που συζητείται επί του παρόντος στις επιστημονικές επιτροπές για τους μικρούς πελαγικούς πόρους στη Μεσόγειο

Παραδοτέα

Π3.1 Έκθεση σχετικά με τον ορισμό και περιγραφή των σεναρίων προσομοίωσης (Μήνας 21)

Π3.2 Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα διαφορετικών ωκεανογραφικών σεναρίων και σεναρίων αλιευτικής διαχείρισης (Μήνας 24)