Χρηματοδοτικός Μηχανισμός

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποτελεί ένα νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα.
Ο Οργανισμός στηρίζει την ελεύθερη έρευνα (τη συστηματική έρευνα που γεννά η επιστημονική περιέργεια) και τους νέους ερευνητές μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.
Μέσω του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η ίδια η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, για πρώτη φορά, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία στη χώρα χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς αποκλεισμούς αλλά με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία.
Σκοπός του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα και ειδικότερα η αξιολόγηση και χρηματοδότηση της ελεύθερης έρευνας, δηλαδή των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των τεχνολογικών εφαρμογών που προκύπτουν από επιστημονική περιέργεια, χωρίς θεματικούς αποκλεισμούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία.
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δημιουργήθηκε από τη ζωτική ανάγκη υποστήριξης των νέων επιστημόνων και ως αναγκαίο εργαλείο στην προσπάθεια αναστροφής του φαινομένου εκροής σπουδαίων επιστημόνων στο εξωτερικό. Πράγματι, ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι να αποτελέσει τροχοπέδη στην επιστημονική και οικονομική αιμορραγία που συνεπάγεται η απώλεια των προικισμένων Ελλήνων ερευνητών.

Για την εκπλήρωση των στόχων του, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:

 • Χορηγεί υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών μελετών
 • Χρηματοδοτεί υψηλής ποιότητας ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικούς υπεύθυνους Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ
 • Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού
 • Διευκολύνει την πρόσβαση Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων
 • Υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Επικοινωνία

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 64 12 410, 420
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: http://www.elidek.gr

 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αποτελεί μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία με αποστολή τον σχεδιασμό, και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Ενισχύει τις δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στην οικονομική αποτελεσματικότητα και στην κοινωνικά δίκαιη κατανομή του προϊόντος. Η ΓΓΕΤ εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς Φορείς, οι οποίοι στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες με τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας. Επιπρόσθετα, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις για θέματα ΕΤΑΚ και εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς στους τομείς αρμοδιότητάς της.
Στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, η επένδυση στην επιστήμη, στην έρευνα και στην τεχνολογία, αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό μοντέλο κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και σε νέες καινοτόμες ιδέες.

Στόχοι της ΓΓΕΤ αποτελούν:

 • η χάραξη και προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία
 • η αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανακοπή της μετανάστευσης ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού
 • η μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, με την αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας
 • η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας
 • η εποπτεία και χρηματοδότηση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων της χώρας
 • η ενίσχυση της διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας τόσο με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τρίτες χώρες και η βέλτιστη αξιοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής σε σχετικές προσπάθειες σε ευρωπαϊκό, διακρατικό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.
 • η αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των δράσεων έρευνας και καινοτομίας, για την συνεχή αναπροσαρμογή της ερευνητικής πολιτικής.

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020/ Πολιτική και Δράσεις της ΓΓΕΤ

Βασική κατεύθυνση του σχεδιασμού και της προώθησης της πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 2014-2020, είναι η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Εστιάζει σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει ή μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ανάδειξη των προτεραιοτήτων προκύπτει από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης που στοχεύει στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την αξιοποίηση της νέας γνώσης και την ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας. Η διαδικασία υλοποιείται μέσα από τη συνεχή, δυναμική διαβούλευση όλων των παραγόντων που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας (όπως είναι οι επιχειρήσεις, τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα, τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες κλπ), ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς γενικότερα.
Τομείς προτεραιότητας για την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης

 • Αγρο-διατροφή
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία & Φάρμακα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτισμός, Τουρισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Οι δράσεις που σχεδιάζονται από τη ΓΓΕΤ σε κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην υποστήριξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και στην ενδυνάμωση και αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην Ευρωπαϊκή διάσταση (συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και άλλες δραστηριότητες του  Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας), στην ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και στη διεύρυνση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στους ερευνητικούς θεσμούς.

Επικοινωνία

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131300015
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: http://www.gsrt.gr