Φορέας Υποδοχής (ΦΥ)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι κυβερνητικός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Στόχος του είναι να προάγει τη βασική έρευνα σε όλους τους τομείς του υδάτινου περιβάλλοντος και να παρέχει ολοκληρωμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στο κοινό. Σήμερα αποτελείται από τρία Ινστιτούτα: Ωκεανογραφία, Θαλάσσιοι Βιολογικοί Πόροι και Εσωτερικά Υδατα και Γενετική και Υδατοκαλλιέργεια της Θαλάσσιας Βιολογίας. Το επιστημονικό προσωπικό αριθμεί 200 ερευνητές και 90 τεχνικούς, ενώ 55 άτομα υποστηρίζουν τη διοίκησή του. Το ΕΛΚΕΘΕ διαθέτει δύο (2) Ερευνητικά Σκάφη (Ε/Σ) το «Ε/Σ Αιγαίο» των 62 μέτρων και το «Ε/Σ ΦΙΛΙΑ» 27μέτρων.

Η ερευνητική ομάδα του έργου απασχολείται στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) και στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ). Τη βάση για την ανάπτυξη του έργου θα αποτελέσουν α) τα υδροδυναμικά μοντέλα και τα οικοσυστημικά μοντέλα που υλοποιούνται πλήρως στο πλαίσιο του προγνωστικού συστήματος POSEIDON (www.poseidon.hcmr.gr) από το προσωπικό του ΙΩ και β) τα δεδομένα για τα μικρά πελαγικά ψάρια που συλλέγονται από τις αλιευτικές έρευνες αλιείας που διεξάγει το ΙΘΑΒΙΠΕΥ.

Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ είναι ένα σημαντικό Ινστιτούτο Αλιείας της Μεσογείου που ειδικεύεται σε πολλές πτυχές της Οικολογίας και της Διαχείρισης της Αλιείας. Είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και τη διαχείριση των αλιευτικών δεδομένων στην Ελλάδα, για τη διεξαγωγή ερευνών ακουστικής και παραγωγής αυγών για μικρά πελαγικά ψάρια και για την εκτίμηση των ιχθυοαποθεμάτων.

Σημαντικά πρόσφατα έργα του ΙΘΑΒΙΠΕΥ που επικεντρώνονται στα μικρά πελαγικά ψάρια, τους οικοτόπους και την τελική μοντελοποίηση περιλαμβάνουν το SARDONE (Βελτίωση αξιολόγησης και διαχείρισης μικρών πελαγικών ειδών στη Μεσόγειο FP6-44294), το Envi-EFH (Περιβαλλοντική Προσέγγιση της Οριστικής Ονομασίας Ιχθύων (GRP MARE SI2.600741), το REPRODUCE (κατανόηση των διαδικασιών REcruitment χρησιμοποιώντας τα συνδυασμένα βιοφυσικά μοντέλα του πελαγικού οικοσυστήματος, το πρόγραμμα ERANET MARIFISH 2010-2012) και το SEAMAN (τα χωρικά επιλυμένα οικοσυστήματα και η εφαρμογή τους διαχείριση θαλάσσιων μεταφορών, ERAC-CT2009-249552, πρωτοβουλία ERA-Net της ΕΕ).


Το ΙΩ εξειδικεύεται σε πολλές πτυχές της ωκεανογραφίας και είναι υπεύθυνο για το σύστημα POSEIDON που αντιπροσωπεύει τον τομέα της Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας. Το σύστημα POSEIDON περιλαμβάνει μια μεγάλη υποδομή παρακολούθησης, πρόβλεψης και συλλογής δεδομένων για την κατάσταση του ελληνικού αρχιπελάγους και της Μεσογείου. Παρέχει υψηλής ποιότητας επιστημονικά δεδομένα που εφαρμόζονται περαιτέρω στο οικολογικό μοντέλο και στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ. πετρελαιοκηλίδες). Σημαντικά πρόσφατα έργα του ΙΩ είναι τα: MATER-MAST II, THETIS, MFSPP, COST-IMPACT, MFSTEP, INSEA, INTERREG III-A, POSEIDON I & II, MEECE, REPROdUCE, OPEC, ADAMANT, SEAMAN.