Οικολογικά μοντέλα

Τι είναι τα βιοφυσικά  οικολογικά μοντέλα;

 

  • Τα οικολογικά μοντέλα που μελετούν το σύνολο του οικοσυστήματος και λαμβάνουν υπόψη την αλληλεξάρτηση των συνιστωσών του, από το αβιοτικό περιβάλλον, στους πρωτογενείς παραγωγούς και μέχρι τους κορυφαίους θηρευτές (Travers et al., 2007)
  • Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων που βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Το ενδιαφέρον αυτό σχετίζεται με τη στροφή προς την οικοσυστημική διαχείριση και την αυξανόμενη κατανόηση της πολυπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραγόντων που ελέγχουν τη δυναμική των οικοσυστημάτων (Rose et al., 2010)
  • Σε αυτά τα μοντέλα, οι διαφορετικές συνιστώσες του οικοσυστήματος συνδέονται μεταξύ τους κυρίως μέσω τροφικών αλληλεπιδράσεων (Moloney et al., 2011)
  • Ιδανικά, οι σχέσεις μεταξύ των συνιστωσων είναι αμφίδρομες (π.χ., η αύξηση της βιομάζας των ψαριών λόγω της τροφής αντανακλάται επίσης στη μείωση της βιομάζας του ζωοπλαγκτού).
  • Τα βιοφυσικά μοντέλα αναπαράγοντας αυτές τις αμφίδρομες σχέσεις και λαμβάνοντας υπόψιν τη δυναμική του περιβάλλοντος παρέχουν μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την απόκριση των οικοσυστημάτων στις περιβαλλοντικές αλλαγές (Johanson et al., 2017 )
  • Στο πλαίσιο της οικοσυστημικής διαχείρισης της αλιείας, αυτές οι δυνατότητες πρόβλεψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότηας διαφορετικών σεναρίων διαχείρισης (Stock et al., 2011)

 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των τρισδιάστατων (3D) οικολογικών μοντέλων;


Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτών των μοντέλων πλήρους κύκλου ζωής είναι ότι:

  • επιτρέπουν τη σύνδεση των διαδικασιών αύξησης, θνησιμότητας, μετακίνησης και ωοτοκίας σε λεπτομερείς χωρικές και χρονικές κλίμακες του υδροδυναμικού / βιογεωχημικού μοντέλου
  • μπορούν να γίνουν περισσότερο πολύπλοκα με την προσθήκη νέων μοντέλων (π.χ. μοντέλο ανώτερου θηρευτή, μοντέλο εισβολής ξενικών ειδών, μοντέλο πετρελαιοκηλίδας)
    μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσομοιώσεις πολλαπλών γενεών για να ερευνήσουν (προβλέψουν) τις επιπτώσεις του κλίματος και της αλιείας