Χρονοδιάγραμμα

Χρονοδιάγραμμα των διαφορετικών πακέτων εργασίας και των συνιστωσών τους

 

    ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ
    2018 2019 2020
 ΠΕ ΥΠΟΕΡΓΟ                                                
 ΠΕ1 1.1                                                
  1.2                                                
 ΠΕ2 2.1                                                
  2.2                                                
 ΠΕ3 3.1                                                
  3.2                                                
 ΠΕ4 4.1                                               Σ
 Ορόσημα                 Ο1               Ο2   Ο3            
 Παραδοτέα     Π4       Π2   Π1.1               Π1.2   Π2.3      Π3.1     Π3.2
                  Π2.1               Π2.2   Π4.3           Π4.4

Ο: Ορόσημα
Π: Παραδοτέα
Σ: Μίνι Συμπόσιο