Επιστημονικό και κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο

  • Θα καλυφθεί ένα μεγάλο κενό γνώσης, και συγκεκριμένα οι εναλλακτικές στρατηγικές κατανομής ενέργειας στην αύξηση και στην αναπαραγωγή. Αυτή είναι μια βασική πτυχή της βιοενέργειας των ψαριών, απαραίτητη για την παραμετροποίηση των μοντέλων που αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο για να βοηθήσουν την οικοσυστημική διαχείριση της αλιείας. Οι νεοαποκτηθείσες βιολογικές γνώσεις σχετικά με τον γαύρο και τη σαρδέλα θα ενσωματωθούν σε πολυειδικά μοντέλα πλήρους κύκλου ζωής με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών που οδηγούν στην πληθυσμιακή διακύμανση αυτού του ζεύγους ειδών
  • Θα ενσωματώσει υπερσύγχρονα εργαλεία μοντελοποίησης για τη διερεύνηση της διακυμάνσης των μικρών πελαγικών ψαριών τόσο μεταξύ των ετών όσο και σε δεκαετείς κλίμακες, η οποία είναι μία από τις πιο εμβληματικές και καλύτερα τεκμηριωμένες περιπτώσεις διακυμάνσεων πληθυσμού των ψαριών που δεν εξηγούνται εξ ολοκλήρου από την αλιευτική προσπάθεια (Alheit et al., 2009).
    Η μοντελοποίηση θα επιτρέψει τη σύνθεση δεδομένων φυσικής, χαμηλότερων τροφικών επιπέδων, οικολογίας ψαριών και συμπεριφοράς που συσσωρεύονται γρήγορα. Θα πραγματοποιηθούν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσομοιώσεις της δυναμικής των μικρών πελαγικών ψαριών για να αποδειχθεί η χρησιμότητα των μοντέλων φυσικής ψαριού-αλιείας και τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες από κάτω προς τα πάνω (κλίμα και φυσική) και από πα΄νω προς τα κάτω (π.χ. αλεία) επηρεάζουν τους μικρούς πελαγικούς πληθυσμούς ψαριών
  • Οι μελλοντικές προσπάθειες πέρα από αυτό το έργο θα αφορούν στη χρήση των μοντέλων με συγκριτικό τρόπο για τη συστηματική αξιολόγηση εναλλακτικών υποθέσεων σχετικά με τους μηχανισμούς που επιδρούν στη διακύμανση του γαύρου, της σαρδέλας και άλλων μικρών πελαγικών ειδών σε διάφορα οικοσυστήματα στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό. Τα αποτελέσματα θα συμβάλουν στην κατανόηση των μηχανισμών και στη βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων των μικρών πελαγικών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής
  • Τα μοντέλα μπορούν να εφαρμοστούν για τη μείωση της αβεβαιότητας στην αλιευτική διαχείριση μικρών πελαγικών ειδών επιτρέποντας τη βελτίωση πρόβλεψης της διακύμανσης των μικρών πελαγικών ιχθυοαποθεμάτων, των χωρικών κατανομών και των ενδιαιτημάτων, πτυχές που απαιτούνται για την εφαρμογή των αρχών διατήρησης της οικοσυστημικής προσέγγισης. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό δεδομένης της σημασίας των μικρών πελαγικών ψαριών για τον κλάδο της εμπορικής αλιείας, που συμβάλλουν έως και 50% στις παγκόσμιες αλιευτικές εκφορτώσεις και παρέχουν σημαντικό αριθμό θέσεων απασχόλησης καθώς και σημαντική πηγή εισοδήματος στις τοπικές παράκτιες κοινότητες