Μικρά πελαγικά ψάρια

Γιατί τα μικρά πελαγικά ψάρια είναι σημαντικά;

 • Τα μικρά πελαγικά ψάρια, όπως ο γαύρος και η σαρδέλα, αποτελούν έως και το 50% των συνολικών εκφορτώσεων των θαλάσσιων ειδών (Freon et al., 2005).
 • Οι περιοχές που απαντούν αυτά τα είδη περιλαμβάνουν όλους τους ωκεανούς και αρκετές εσωτερικές θάλασσες (Checkley et al., 2017).
 • Χρησιμοποιούνται ως τροφή στις υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικά έλαια, συμπληρώματα διατροφής και για ανθρώπινη κατανάλωση (Barange et al., 2014).
 • Ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατροφή πολλών ευάλωτων και αδύναμων οικονομικά κοινοτήτων (Isaacs 2016).
 • Στη Μεσόγειο, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκφορτώσεων μικρών πελαγικών προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
 • Ο γαύρος και η σαρδέλα είναι ζωτικής σημασίας τροφή για τους θαλάσσιους θηρευτές, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καλαμάριων, θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών.
 • Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διατήρηση τους λόγω του ρόλου τους ως τροφή πολλών υπό εξαφάνιση μεγάλων ζώων (π.χ. θαλάσσια θηλαστικά και θαλάσσια πτηνά) σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου(Checkley κ.ά., 2017).

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μικρών πελαγικών ψαριών;

 • Τα μικρά πελαγικά ψάρια είναι μικρού μεγέθους πλαγκτονοφάγα επιπελαγικά είδη που απαντούν σε κοπάδια σε παράκτιες περιοχές.
 • Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η μικρή διάρκεια ζωής, η ταχεία αύξηση και σεξουαλική ωρίμανση, και η υψηλή γονιμότητα (Freon et al., 2005).
 • Είναι ιδιαίτερα άφθονα σε περιοχές με υψηλή παραγωγικότητα, που μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλους πληθυσμούς. Σε πολλά οικοσυστήματα λόγω της αφθονίας τους και της θέσης τους στην τροφική αλυσίδα μπορούν να ασκήσουν σημαντικό έλεγχο στη ροή ενέργειας, τόσο προς τα πάνω, στους θηρευτές τους όσο και προς τα κάτω, στα πλαγκτονικά θηράματα. Αυτός ο τύπος ελέγχου της ροής ενέργειας ονομάζεται "μέση της σφίγγας" (Cury & Shannon 2004).
 • Τα μικρά πελαγικά ψάρια είναι πολύ ευαίσθητα στις περιβαλλοντικές αλλαγές και η αφθονία τους είναι εξαιρετικά μεταβλητή τόσο σε ετήσιες όσο και δεκαετείς κλίμακες. Η στενή τους εξάρτηση από το περιβάλλον, τα καθιστά κατάλληλους υποψήφιους για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο πελαγικό οικοσύστημα.
 • Λόγω της μικρής διάρκειας ζωής τους, το ετήσιο μέγεθος του πληθυσμού τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ετήσια αναπαραγωγική προσπάθεια και την επακόλουθη επιτυχία της στρατολόγησης.
 • Τα ποσοστά θνησιμότητας είναι εξαιρετικά υψηλά κατά τα νεαρά στάδια (αυγά, νύμφες) εξαιτίας της θήρευσης, της έλλειψης τροφής και των ακατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών (Freon et al., 2005).
 • Τα μικρά πελαγικά ψάρια χαρακτηρίζονται από μακροχρόνιες διακυμάνσεις που συμβαίνουν σε κλίμακα δεκαετιών, πιθανώς ως απόκριση σε καθεστωτικές αλλαγές του οικοσυστήματος. Όταν ο γαύρος και η σαρδέλα συνυπάρχουν στο ίδιο σύστημα, συνήθως κυμαίνονται εκτός φάσης.
 • Έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις κατάρρευσης αποθεμάτων μικρών πελαγικών ψαριών παγκοσμίως (Daskalov 2002, Cury & Shannon 2004, Alheit & Niquen 2004), πιθανώς λόγω συνδυασμού υπεραλίευσης, περιβαλλοντικών αλλαγών ή / και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανθρώπινων δραστηριοτήτων