Οικοσυστημική Προσέγγιση

Γιατί έχουν αναπτυχθεί νέα μεθοδολογικά εργαλεία;

 

  • Τα θαλάσσια οικοσυστήματα επηρεάζονται από διαφορετικούς ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες, η απόρριψη σκουπιδιών στη θάλασσα, η χημική ρύπανση και ο ευτροφισμός, τα οποία δρουν ταυτόχρονα και μερικές φορές συνεργιστικά (π.χ., Jackson et al 2001, Pandolfi et al. ).
  • Καθώς τα είδη που επηρεάζονται από τις παραπάνω πιέσεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τη δημιουργία σύνθετων σχέσεων, οι (άμεσες και έμμεσες) επιπτώσεις που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι δύσκολο να αναλυθούν (π.χ., Jennings and Kaiser 1998, Jackson et al., 2001). Επιπλέον, τα θαλάσσια οικοσυστήματα επηρεάζονται από φυσικές περιβαλλοντικές διακυμάνσεις και φυσική μεταβλητότητα (Cury et al., 2008, Link et al., 2010).
  • Έτσι, η ικανότητα κατανόησης τόσο του τρόπου με τον οποίο οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι οικολογικές συνιστώσες αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το ένα το άλλο, όσο και του πώς επηρεάζονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται στον άνθρωπο, αποτελεί βασικό ζήτημα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η κατανόηση αυτών των αλληλεπιδράσεων και επιρροών απαιτεί την υιοθέτηση μιας οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.
  • Για την προσέγγιση που βασίζεται στην οικοσυστημική διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, απαιτούνται προσαρμογές στην επιστημονική μέθοδο παράλληλα με τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα για τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων (Browman et al., 2005). Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί νέα μεθοδολογικά εργαλεία όπως οι δείκτες οικοσυστημάτων (π.χ., Jennings 2005, Shin και Shannon 2010) και τα οικολογικά μοντέλα (π.χ., Shin et al., 2004, Plaganyi 2007, Fulton 2010).