ΠΕ1: Κατανομή ενέργειας για αύξηση και αναπαραγωγή

Διάρκεια: 16 μήνες (M1 – M16)
Υπεύθυνη: Δρ. Ευδοξία Σχισμένου
Συμμετέχουν: Σωμαράκης

Περίληψη

Το ΠΕ1 επικεντρώνεται σε μια άγνωστη πτυχή της βιολογίας πελαγικών ψαριών: κατανομή της ενέργειας στην αύξηση και την αναπαραγωγή. Οι στρατηγικές κατανομής ενέργειας διαφέρουν μεταξύ των ειδών που ωοτοκούν το χειμώνα, όπως η σαρδέλα, και αποθηκεύουν ενέργεια το καλοκαίρι για την επακόλουθη αναπαραγωγή και των των ειδών που ωοτοκούν το καλοκαίρι, όπως ο γαύρος και εξαρτώνται κυρίως από την ενέργεια που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας για την παραγωγή αυγών (Somarakis et al. 2012)
Θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής δειγματοληψία που θα ακολουθήσει την εποχική εξέλιξη και τις εξαρτώμενες από το μέγεθος μεταβολές στην αύξηση, την παραγωγή αυγών και το περιεχόμενο σωματικής ενέργειας στον γαύρο και τη σαρδέλα (Schismenou et al., 2012) και θα δώσει νέες πληροφορίες για τα πρότυπα κατανομής ενέργειας. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν από αυτό το πακέτο εργασίας είναι απαραίτητες για την παραμετροποίηση και διόρθωση του βιονεργειακού μοντέλου ψαριών που θα αναπτυχθεί στο ΠΕ2..

Στόχοι

Ο στόχος είναι να μελετηθούν τα εποχιακά πρότυπα αύξηση, παραγωγής αυγών και ενεργειακού περιεχομένου στο γαύρο και τη σαρδέλα, δηλαδή πώς κατανέμεται η πλεονάζουσα ενέργεια για την αύξηση και την αναπαραγωγή. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την σωστή παραμετροποίηση των μοντέλων στο ΠΕ2 και θα επιτρέψει την κατασκευή ενός δυναμικού αλγόριθμου παραγωγής αυγών.

Περιγραφή

Η δειγματοληψία των μικρών πελαγικών ψαριών θα διεξαχθεί εποχικά για ένα χρόνο για να καλυφθούν οι περίοδοι αναπαραγωγής και στρατολόγησης του γαύρου και της σαρδέλας. Τα ψάρια θα συλλέγονται επί του εμπορικού αλιευτικού στόλου του Βορείου Αιγαίου.

 

Υποέργο 1.1 Αύξηση, σωματική κατάσταση και αποθέματα ενέργειας (Μήνας 1-16)

Για να καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η ποσότητα ενέργειας που κατανέμεται για την αύξηση και την αναπαραγωγή κυμαίνεται εποχιακά, θα εκτιμηθούν οι ακόλουθες παράμετροι στα δείγματα γαύρου και σαρδέλας:

  1. Αναλογίες φύλου, σωματική και οργανική κατάσταση (δείκτης σωματικής κατάστασης, ηπατοσωματικός και γοναδοσωματικός δείκτης) και περιεκτικότητα σε λιπίδια
  2. Ηλικία και αύξηση, μέσω ανάλυσης ωτολίθων με τεχνικές ανάλυσης εικόνας
  3. Ενεργειακό περιεχόμενο

 

Υποέργο 1.2 Παραγωγή αυγών (Μήνας 1-16)

Για να διερευνήσουμε περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο το μέγεθος των ψαριών και οι εποχιακές διακυμάνσεις των αποθεμάτων ενέργειας επηρεάζουν την παραγωγή αυγών, θα μελετηθεί λεπτομερώς η δυναμική των ωοθηκών:

  • Οι αριθμοί των ωοκυττάρων ανά αναπτυξιακό στάδιο θα εκτιμηθούν με την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών και θεωριών στην αναπαραγωγική βιολογία των ψαριών, δηλ. τη θεωρία της πυκνότητας πακεταρίσματος ωοκυττάρων, τις στερεολογικές τεχνικές και την αυτοδιαμετρική μέθοδο (Schismenou et al., 2012)
  • Οι εποχιακές διακυμάνσεις στο μέγεθος των αυγών θα καθοριστούν με τη μέτρηση των ωοκυττάρων με τεχνικές ανάλυσης εικόνας
  • Θα υπολογίζονται οι διάρκειες κατά τη λήξη
  • Η συχνότητα ωοτοκίας θα εκτιμηθεί με τη μέθοδο των κενών ωοθυλακίων (Somarakis et al., 2012)
  • Η γονιμότητα ομάδας θα εκτιμηθεί από τα θηλυκά που βρίσκονται στο στάδιο της ενυδάτωσης των ωοκυττάρων ή από τις κατανομές της συχνότητας των ωοκυττάρων

Παραδοτέα

Π1.1 Αναφορά σχετικά με τον σχεδιασμό δειγματοληψίας, τα συλλεγόμενα δείγματα, την εργαστηριακή ανάλυση και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα (Μήνας 12)

Π1.2 Έκθεση σχετικά με την κατανομή της ενέργειας στην αύξηση και την αναπαραγωγή σε γαύρο και σαρδέλα (Μήνας 16)

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ