Ορόσημα

Ορόσημο 1 (M1) (Μήνας 12): Όταν ολοκληρωθεί η εποχιακή δειγματοληψία και διατεθούν τα πρώτα αποτελέσματα για την κατασκευή του μοντέλου. Το Ο1 - «Διαθέσιμα βιολογικά δεδομένα για την βαθμονόμηση του μοντέλου» αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση των παραδοτέων: Π1.1 «Αναφορά σχετικά με το σχεδιασμό δειγματοληψίας, συλλεγόμενα δείγματα, εργαστηριακή ανάλυση και προκαταρκτικά αποτελέσματα» και Π2.1 «Αναφορά για την κατασκευή των μοντέλων».

Ορόσημο 2 (Μ2) (Μήνας 16): Όταν όλες οι μονάδες των μοντέλων ψαριών πρέπει να είναι έτοιμες και συνδυασμένες με το υδροδυναμικό-βιογεωχημικό μοντέλο και τις εισροές από ΠΕ1 έως ΠΕ2, για παραμετροποίηση μοντέλου, βαθμονόμηση, καθορίζοντας αρχικές συνθήκες και αξιολόγηση δεξιοτήτων. διατίθενται και χρησιμοποιούνται. Ο2- «Μοντέλο πλήρους κύκλου ζωής έτοιμο για βαθμονόμηση» αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση δύο βασικών παραδοτέων: Π1.2 «Έκθεση σχετικά με την κατανομή της ενέργειας στην αύξηση και την αναπαραγωγή σε γάυρο και σαρδέλα» και Π2.2 «Έκθεση μοντέλων πλήρους κύκλου ζωής του γαύρου και της σαρδέλας ».

Ορόσημο 3 (M3) (Μήνας 18): Όταν το μοντέλο έχει ελεγχθεί και είναι έτοιμο για εφαρμογή και τα σενάρια για τις προσομοιώσεις έχουν καθοριστεί του ΠΕ3. Ο3 - 'Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του μοντέλου' αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση του βασικού παραδοτέου Π2.3 Έκθεση αξιολόγησης του μοντέλου και πρώτες προσομοιώσεις’.

Μίνι Συμπόσιο (Μήνα 24): Θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, όπου τα αποτελέσματα του έργου θα διαδοθούν τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη

 

Ορόσημο Νο Τίτλος Ορόσημου Σχετικό Πακέτο Εργασίας Μήνας Παράδοσης
 Ο1 Διαθέσιμα βιολογικά δεδομένα για την βαθμονόμηση του μοντέλου ΠΕ1, ΠΕ2 Μήνας 12
 Ο2 Μοντέλο πλήρους κύκλου ζωής έτοιμο για βαθμονόμηση ΠΕ1, ΠΕ2 Μήνας 16
 Ο3 Ολοκλήρωση της αξιολόγησης μοντέλου ΠΕ2, ΠΕ3 Μήνας 18
 Σ Μίνι Συμπόσιο ΠΕ4 Μήνας 24