Διάγραμμα πακέτων εργασίας

Χρονική διάρκεια ΠΕ

 Πακέτο Εργασίας Νο Τίτλος Πακέτου Εργσίας Συνολική διάρκεια σε μήνες
 ΠΕ1 Κατανομή ενέργειας για αύξηση και αναπαραγωγή 16
 ΠΕ2 Βιοφυσικό μοντέλο : Βιοενεργητικά μοντέλα ψαριών συνδεδεμένα με  υδροδυναμικό / βιογεωχημικό μοντέλο 3-D 18
 ΠΕ3 Προσομοιώσεις σεναρίων: ανθρωπογενείς επιπτώσεις 6
 ΠΕ4 Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων 24